महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2022-23)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०२२-२३)


Help Desk No. : 02067351700 - Dial 5
उपक्रम (EO/EI)


सन २०२२-२३ साठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) इ. ८ वी साठी दि. १८ डिसेंबर २०२२ रोजी घेण्यात येणार होती, तथापि काही प्रशासकीय कारणास्तव सदर परीक्षा दि. २१ डिसेंबर २०२२ रोजी घेण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा 2022-23 बाबतच्या सूचना

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७,आंबेडकर मार्ग, पुणे - ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक :
020-26123066/67
ई-मेल: nmms.msce@gmail.com