महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2022-23)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०२२-२३)

Login

Username (UDISE Code) *

School Password *

Forgot Password