महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2022-23)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्ध्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०२२-२३)


राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०१७-१८ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यम MAT SAT
मराठी / इंग्रजी MARATHI / ENGLISH QP MAT MARATHI / ENGLISH QP SAT
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०१६-१७ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यम MAT SAT
मराठी / इंग्रजी MARATHI / ENGLISH QP MAT MARATHI / ENGLISH QP SAT
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०१५ -१६ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यम MAT SAT
मराठी / इंग्रजी MARATHI / ENGLISH MAT MARATHI / ENGLISH QP SAT